lagupres High Efficiency

Hidrodemolició

Basat en l’ús d’equips d’ultrapressió UHP d’alta energia (480 KW) i és possible mitjançant l’aplicació d’accessoris portàtils i robots teledirigits el sanejament de formigons corroïts i en mal estat.

Algunes de les patologies més habituals són les causades per la carbonatació, sal, corrosió de l’armadura, sobrecàrrega i desgast, etc.
En els processos de rehabilitació convencionals, el picat és el procediment més habitual, però alhora és el menys recomanable. L’avantatge dels martells és, aparentment, el baix cost, però, en realitat, aquestes reparacions augmenten exponencialment els danys a l’estructura. L’avantatge fonamental dels procediments hidrodinàmics robotitzats és que no produeixen vibracions que es propaguin a tota l’estructura i, per tant, no produeixen microfissures susceptibles de convertir-se en un dany major.

A més, la reparació amb martells té altres desavantatges que fan el seu ús poc aconsellable:

 • L’armadura queda danyada i en mal estat.
 • No es neteja l’òxid ni la corrosió que pugui haver a l’armadura.
 • El procés es lent.
 • No es crea una bona cohesió entre el nou formigó i el vell.
 • Disminueix la resistència al desgast de tota l’estructura.

 

Una altra avantatge de la hidrodemolició és que permet realitzar una demolició selectiva: retirar el formigó mantenint l’armadura, sense danyar-la.

Des del punt de vista de medi ambient i seguretat, la hidrodemolició és menys agressiva amb el medi ambient i més segura per l’operari. Amb la hidrodemolició no es genera pols i el nivell se soroll és molt menor que amb altres mètodes. L’operari pot monitoritzar el procés des d’un control remot, mantenint d’aquesta forma la distància amb l’àrea de treball sense cap tipus de risc ni desgast físic.

La hidrodemolició es realitza mitjançant robots amb motor elèctric i sistema d’accionament hidràulic. Disposem d’una àmplia gamma de robots de diferents dimensions i possibilitats de posicionament.


Els treballs més típics d’hidrodemolició consisteixen en el sanejament de les juntes en els ponts, així com la reconstrucció de recobriments en túnels i galeries.

Algunes de les aplicacions són les següents:

 • Ponts (reparació de taulers i pilars, neteja de juntes).
 • Dics i molls (per l’agressivitat dels entorns marins).
 • Preses i centrals hidroelèctriques (retirada de la capa superficial per oxidació de l’armadura a causa de la carbonatació).
 • Túnels (renovació per complir la normativa sobre prevenció d’incendis, necessitat de neteja a causa del tràfic que suporten).
 • Aparcaments (sanejaments requerits per desgast i contaminació de gasos).
 • Cimentacions (neteja d’armadures per tal de garantir bones unions).

 

Lagupres hidrodemolició
Lagupres hidrodemolició