lagupres

Hidroblasting (neteja hidromecànica)

Entenem per neteges hidromecàniques les efectuades amb aigua d’altra pressió, així com la retirada de llots (residus en general) en estat líquid o pastós.

La gran necessitat que tota la indústria, especialment la primària, té d’aquests serveis, ha fomentat el desenvolupament de diversos equips i accessoris per a cada aplicació individual.

 

Hidroblasting

 

LAGUPRES posa a la seva disposició els següents MITJANS TÈCNICS

Equips de neteja amb certificats CE, muntats sobre xassís, amb bombes d’aspiració per buit i d’impulsió d’aigua a alta pressió amb les característiques detallades a continuació:

 • Homologats ADR per al transport de mercaderies perilloses.
 • Bombes de pressió dotades de cistema de tall automàtic i comandament a distància per senyal elèctrica.
 • Bombes de pressió de fins a 600 CV de potència.
 • Depressors de buit d’anell líquid de fins a 2.700 m³/h de cabdal d’aire per a treballs en ambients tòxics i inflamables.
 • Equips ATEX per a treballs en àrees classificades.

 

Accessoris

 • Explosímetres i analitzadors portàtils de gasos.
 • Capçals rotatius de neteja (1.000 bar).
 • Elements robotitzats de consum (toveres, hèlixs, etc.).
 • Vestits químics especials per al maneig de productes tòxics i perillosos (àcids i corrosius).
 • Equips autònoms i semiautònoms de respiració.
 • Equips d’escap i de rescat.
 • Equips d’il·luminació de 24 V i 500 W i amb separació de circuits.

 

En un breu resum, els principals serveis de neteja que presentem a la indústria són els següents:

 • Neteja i desgasificació de dipòsits i tancs d’emmagatzematge de fuel, gasoil, benzines, i tot tipus d’hidrocarburs.
 • Neteges d’espais confinats mitjançant capçals de rentat rotatius (fins a 1.000 bar).
 • Neteja de forns: zones convectives i radiació.
 • Neteja de calderes.
 • Neteja interior de línies de producte.
 • Proves hidràuliques i d’estanqueïtat.
 • Extracció de llots per alt buit amb depressors d’anell líquid de gran capacitat (2.700 m³/h).
 • Evacuació i bombeig mitjançant bombes de desplaçament positiu.
 • Buidatge i neteja de basses, dipòsits, humidificadors i torres de refrigeració en tractaments de xoc i preventius contra la legionel·losis, segons la normativa vigent.
 • Neteja d’intercanviadors de calor amb llances i toveres rotatives de màxima pressió. Disposem de dispositius antiretorn i equip de llança giratòria.
 • Neteja d’autoclaus i reactors amb equips UHP Utra Pressió (2.500 bar).
 • Transport de residus, amb equips homologats ADR i cisternes de fins a 20 m³, autoritzades per l’Agència Catalana de Residus, amb codi de transportista T-2131.